Otázku ochrany osobných údajov a ich spracovanie bereme vážne a chceme, aby ste boli oboznámení s tým, ako osobné údaje zhromažďujeme a používáme pri spracúvaní. Pokiaľ na stránke https://www.thesparklingreport.com/ poskytnete svoje osobné údaje, ich spracovanie bude možné iba v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov – GDPR (ďalej ako „Zásady“).

Pokiaľ by Vám ohľadne týchto Zásad ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov nebolo čokoľvek jasné, napíšte nám na adresu redakcie, alebo na e-mail thesparklingreport@thesparklingreport.com alebo nám zavolajte na číslo +421 904 513 803.

ÚDAJE O NÁS 

V súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) sme v spoločnosti Joy group, s.r.o., IČO: 36 846 406, so sídlom: Petzvalova 16/3384, Žilina, 010 15 Slovenská republika (ďalej ako Joy group) pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Odporúčame prečítať si celé nové pravidlá a zásady, ktoré uplatňujeme. Tieto pravidlá a zásady nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.

Poskytovateľom služieb a zároveň prevádzkovateľom webovej stránky (domény) thesparklingreport.com je spoločnosť Joy group, s.r.o.. Táto informácia je zverejnená v spodnej časti webovej stránky.

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME A ZA AKÝMI ÚČELMI? 

Na základe spracovávaných údajov sa vám prispôsobuje konverzácia a kontinuálne vylepšuje obsah, ktorý dostávate prostredníctvom našej webovej stránky, ako aj ostatných služieb poskytovaných prostredníctvom Joy group, s.r.o.. Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • analýza  vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá vašim preferenciám
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán (newsletter)
 • na cielené zobrazovanie reklamy
 • na žurnalistické účely, t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby (napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAME?  

Nakoľko spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi (napr. súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku  atď.). Právnym základom  spracovania vašich údajov sú:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu
 • oprávnené záujmy spoločnosti Joy group, s.r.o., napr. vývoj produktov, štatistiky a merania návštevnosti, zaistenie bezpečnosti našich systémov
 • oprávnené záujmy tretích strán, napr. našich zmluvných partnerov
 • realizácia  práva na informácie a slobody prejavu
 • plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov a pod.

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie vašich údajov na marketingové účely, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili spoločnosti Joy group, s.r.o. súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel.  Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A AKO DLHO BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ?

Spracúvame len údaje dobrovoľne poskytnuté zákazníkmi. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri komunikácii na našej webovej stránke thesparklingreport.com alebo pri návšteve našej webovej stránky v mobilnej aplikácii. Ak ste registrovaným používateľom našich služieb, spracúvané údaje pozostávajú z údajov, ktoré ste zadali pri registrácii ako napr. meno, priezvisko, email, a z údajov o Vašich činnostiach, ktoré ste vykonali v rámci tejto služby, vrátane registrácie a jej ukončenia.

Údaje získané v rámci registrácie na odber newslettera a pre prípad využívania niektorej inej služby uchovávame počas doby trvania  využívania služby.  Následne niektoré základné údaje uchovávame počas primeranej doby, napr. údaj o názve emailovej adresy, kedy bolo ukončené používanie služby  a údaje vo forme  záloh prevádzkových údajov.

Ak ste ako zaregistrovaný používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je  prístupný verejnosti alebo ktorých obsah je prístupný iným registrovaným používateľom (napríklad na sociálnych sieťach, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, a teda nebudú po ukončení vašej registrácie vymazané. V rámci našej webovej stránky na základe vašej žiadosti ich vymažeme, ak to  bude technicky možné.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch.

Ak ste na našich webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu,  zvyčajne nie dlhšie ako dva mesiace.

Keď navštívite webové stránky spoločnosti Joy group, s.r.o. naše webové servery dočasne zaznamenajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku, IP adresu, dátum a čas prístupu, odoslaný objem dát a informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi. Údaje o návštevnosti sú napríklad anonymne komplexne vyhodnocované cez službu google analytics.

Ďalej sú to údaje v rámci registrácie a sledovania našich stránok na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, Twiter, či LinkedIn. Pre účely funkčnosti našich stránok a aplikácií od prevázkovateľov sociálnych sietí Facebook, Instagram, Twiter, či LinkedIn, prístup k vašim verejným osobným údajom a to: meno a priezvisko, profilový obrázok, pohlavie, nastavenie jazyka a časovú zónu. Tieto vaše verejne dostupné údaje nám poskytuje priamo prevádzkovatelia uvedených sociálnych sietí, ktorým ste udelili súhlas pri používaní.

Nezbierame, ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, politických preferenciách, vyznaní alebo viere a pod.

Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi. 

Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi vychádzame pri určení primeranosti doby spracovania z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči spoločnosti Joy group, s.r.o., (ii)z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na naše siete a služby a na detekciu iných bezpečnostných incidentov (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.

Aby sme Vám mohli  poskytnúť niektoré  služby alebo  vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade vás vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím vždy dôkladne preštudujte.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Vaše údaje poskytujete spoločnosti Joy group, s.r.o. dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

Ak  je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to písomne na adrese sídla našej spoločnosti Joy group, s.r.o., Petzvalova 16/3384, Žilina 010 15  alebo emailom na adrese thesparklingreport@thesparklingreport.com

Kto má prístup k údajom?

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané spoločnosťou Joy group, s.r.o.. Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce. Vaše údaje Joy group sprístupňuje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (výkon obchodného zastúpenia, podporné on-line, technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení)
 • Poradcom v oblasti  daní, práva alebo účtovníctva

Spoločnosť Joy group, s.r.o. poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom (o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu. Údaje využívané na našich webových stránkach na žurnalistické účely sú verejne prístupné.

Spracovanie osobných údajov pre výkon novinárskej činnosti

Pri spracovanie osobných  údajov na účely výkonu novinárskej činnosti zverejňujeme informácie pri  výkone práva na slobodu prejavu a na informácie. Spoločnosť Joy group, s.r.o ako prevádzkovateľ online magazínu thesparklingreport.com spolupracuje  aj s inými webovými portálmi, ktorých nie je prevádzkovateľom. V takom prípade je informácia o webovej stránke, alebo prevádzkovateľovi webovej stránky vždy zreteľne vyznačená  na stránky, zvyčajne v spodnej časti textu.

Spracovanie osobných údajov v reklame a inzercii

Osobné údaje  sa môžu vyskytovať aj v reklame a inzercii, ktorej zverejnenie si u nás objednávajú naši zákazníci. Tieto údaje spracúva spoločnosť Joy group, s.r.o. na účely plnenia zmluvy so zadávateľom reklamy/ inzercie ako aj na účely ochrany našich práv a práv tretích osôb. Spoločnosť Joy group nezodpovedá  za správnosť a pravdivosť informácií uvedených v reklame; v prípade námietok alebo otázok k obsahu reklamy je potrebné kontaktovať konkrétneho zadávateľa reklamy.

Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky spoločnosti Joy group obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na tieto iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzie obsahy nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto vás upozorňujeme, že kliknutím na prepojenie dotknutých stránok opúšťate webové stránky spoločnosti Joy group, s.r.o.. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.

Služby tretích strán na našej webovej stránke

Na webovej stránke spoločnosti Joy group, s.r.o. môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webovej stránky tretími osobami. Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom, v závislosti od druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť :

 • Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy
 • Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti

Údaje získavané v rámci remarketingu môžu byť zdieľané v rámci rovnakého reklamného systému s inými účastníkmi (klientmi) rovnakej reklamnej siete, ale vždy len v takej podobe, ktorá neumožňuje konkrétne Vás identifikovať. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte (dokumente) o Cookies.

Webové stránky spoločnosti Joy Group, s.r.o. umožňujú zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, alebo Twitter a tieto aplikácie môžu zbierať údaje o vašom správaní na našich stránkach.

Používanie sociálnych pluginov 

Webové stránky Joy group, s.r.o. využívajú pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) a Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025). Ak si v rámci portfólia Zoznamu otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook, následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky Joy group, s.r.o. ste navštívili.  Joy group, s.r.o. nemá žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto pluginu. Viac informácií je možné získať na adrese https://www.facebook.com/help/186325668085084.

Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak využijete funkciu pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany súkromia spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/policy.php. Sociálne pluginy Facebooku je možné v prehliadači zablokovať, napríklad niektorých z programov určených na blokovanie sociálnych médií.

AKO MôŽEM UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Záleží nám na tom, aby ste svoje práva v medziach, v ktorých to právo povoluje, mohli uplatniť kedykoľvek. 

Všetky práva tak môžete uplatniť buď na písomnú adresu Joy group, s.r.o., Petzvalova 16/3384, Žilina, 010 15 Slovenská republika, alebo e-mailom na adresu thesparklingreport@thesparklingreport.com

Následne, ako overíme Vašu totožnosť, urobíme všetko pre to, aby sme Vašim požiadavkám mohli vyhovieť.

AKO TREBA PRISTUPOVAŤ K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Na účely ochrany údajov Vám odporúčame zachovávať nasledovné zásady:

 • Ak sa prihlasujete do systémov alebo služieb prostredníctvom hesla, tak používajte vždy silné heslo, ktoré je jedinečné a ktoré nebudete využívať pre iné služby. Vaše heslo neoznamujte iných osobám! Spoločnosť Joy group, s.r.o. nebude od vás nikdy vyžadovať, aby ste nám oznámili heslo, preto venujte takejto žiadosti zvýšenú pozornosť, napríklad rôznym emailom, ktoré od vás požadujú oznámenie hesla a ak sa odosielateľ takéhoto emailu vydáva za nášho zamestnanca alebo spolupracovníka, vždy nás o tom prosím informujte (naše kontaktné údaje sú uvedené na viacerých miestach tohto dokumentu),
 • V prípade, že nám posielate akékoľvek dôverné alebo citlivé údaje, využívajte bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaný súbor a odovzdanie  hesla iným komunikačným kanálom, prípadne šifrovanie,
 • Ak sa domnievate, že došlo k zneužitiu vašich údajov, k ich úniku alebo k neoprávnenému nakladaniu, prosím kontaktuje nás,
 • V prípade, že nám poskytujete vaše údaje, uvážte, či je nutné poskytnutie daných údajov. Zvýšenú pozornosť venujte poskytnutiu údajov, ktoré sa týkajú vášho súkromia a nesúvisia s účelom, na ktorý ich poskytujete alebo ak sa jedná o údaje, ktoré zverejňujete, napr. v komentároch a pod. Ak si nie ste istý, či je primerané, aby ste nám poskytli všetky údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, kontaktujte nás a my overíme primeranosť rozsahu získavaných údajov,
 • Nezabúdajte, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako sú komentáre, diskusia a podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia,
 • V prípade, že v našich službách používate alebo zverejňujete osobné údaje tretích osôb, vyžiadajte si ich súhlas.

Prihlasovanie sa do služieb prostredníctvom údajov tretích strán

Niektoré naše webové služby umožňujú prihlásenie sa do webovej služby prostredníctvom systémov tretích strán. V rámci týchto aplikácii sú obvykle ukladané Vaše prístupové údaje do našich webových služieb. Tieto aplikácie umožňujú zdieľanie niektorých údajov s prevádzkovateľmi  daných systémov v rozsahu, ktorý príslušný prevádzkovateľ povolil. Viac informácií je možné získať u konkrétneho prevádzkovateľa systému a doručujeme Vám vždy sa dôkladne oboznámiť s podmienkami služby daného prevádzkovateľa ešte predtým, ako využijete tento systém prihlásenia sa do našich služieb.

Poučenie osôb o ich právach pri spracovaní osobných údajov

Všetkých používateľov našich webových stránok, ktorí poskytli spoločnosti Joy group svoje osobné údaje, informujeme o ich zákonných právach. Fyzická osoba je oprávnená od spoločnosti Joy group, s.r.o. ako od prevádzkovateľa osobných údajov požadovať

1. prístup k osobným údajom, ktoré spracúva t.j. najmä získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú predmetom spracovania, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

i) informácie o prípadnom prenose do tretej krajiny

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

2. požadovať opravu  nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3. požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali). Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že výmaz  znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 4. požadovať obmedzenie  spracovania  údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, a to až do  overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 5. požadovať získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

6. právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Jedná  sa o situáciu, kedy je spracovanie údajov dovolené a v súlade so zákonom, ale na Vašej strane existujú konkrétne dôvody, pre ktoré si neželáte, aby k spracovávaniu dochádzalo. V takom prípade nebude spoločnosť Joy group, s.r.o. vaše údaje spracúvať, ak nebudú existovať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pokiaľ sa nebude jednať o spracovanie na účely preukázania, uplatnenia alebo obhájenia  právnych nárokov spoločnosti Joy group, s.r.o.. Nie je možné namietať voči spracovaniu  údajov na účely plnenia zmluvy o poskytovaní služieb.

7. právo na namietnutie automatizovaného rozhodnutia, t.j. právo namietať, aby sa na osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa osoby  týkajú alebo ju významne ovplyvňujú. Takéto automatizované rozhodnutia bude spoločnosť Joy group, s.r.o. vykonávať len výnimočne napr. ak bude zamietnutá možnosť registrácie do niektorej z našich služieb z dôvodu, že už existuje iné užívateľské konto s rovnakým názvom alebo prihlasovaním  menom.

Budeme sa snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti. Túto lehotu môžeme v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť. Prevádzkovateľ nie je  povinný v niektorých prípadoch žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť, a to najmä v prípadoch, ak je žiadosť zrejme bezdôvodná  alebo neprimeraná alebo opakujúca sa. V takýchto prípadoch môže prevádzkovateľ požadovať primeranú platbu zohľadňujúcu administratívne náklady  spojené s poskytnutím informácií alebo vykonaním úkonov alebo prevádzkovateľ môže odmietnuť vyhovieť žiadosti.

Ak spoločnosť Joy group, s.r.o. bude mať odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môže si vyžiadať  poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

Informácie o tom, že dotknutá osoba uplatnila svoje práva a ako bola žiadosť vybavená, je uchovaný na účely dokladovania vybavenia žiadosti, pre štatistické účely, na účely zlepšovania služieb a ochrany práv prevádzkovateľa.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť Joy group, s.r.o. spracúva  jej osobné údaje neoprávnene alebo inak porušuje jej práva, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd.

KONTAKTY

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte nás v tejto súvislosti prosím na adrese sídla našej spoločnosti Joy group, s.r.o., Petzvalova 16/3384, Žilina, 010 15 Slovenská republika alebo e-mailom na adrese thesparklingreport@thesparklingreport.com

Na webových stránkach spracúvame aj údaje, ktoré nie je  možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v nasledovnom texte:

Cookies  a iné online technológie na webových stránkach Joy group, s.r.o.

Spoločnosť Joy group, s.r.o. (ďalej ako Joy group) zaznamenáva cookies na svojich webových  stránkach, konkrétne  na doméne thesparklinreport.com a odvodených doménach. Používame rôzne cookies  a iné technológie sledovania, aby sme vám – návštevníkom stránok – mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webovej stránky thesparklingreport.com, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies  na konkrétnej webovej stránke.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. 

Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. 

Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo Vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies. 

Na webových stránkach Joy group, s.r.o. využívame cookies:

Na ukladanie vašich osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovať vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo prípadné predvyplnenie vašich prihlasovacích údajov.

Na vytváranie anonymných štatistických  záznamov

Počas každej vašej návštevy používajú naše webové stránky analytické softvéry. Medzi tieto patria napríklad Google analytics, Hotjar a GetSiteControl, Google Optimize. Vymenované ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.  Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

Na rozlíšenie  anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré Vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného, alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.) Takisto sa môžu používať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napr. prezeranie videa, komentáre v diskusiách a pod. údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.   

Na  cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na  našich webových stránkach  na základe sledovania  Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii  v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa  konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu  používateľov, ktorých zaujala.

Na zasielanie notifikácií o aktuálnom obsahu používateľom, ktorí sa na odber notifikácií prihlásili, využívame službu MailChimp od spoločnosti MailChimp, Atlanta,Georgia, USA.

Cookies tretích strán

Webové stránky Joy group, s.r.o. využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto  stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Na webových stránkach sa prostredníctvom tzv. retargetingových technológií rôznych poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov stránok na účely marketingu a reklamy a ukladajú sa do cookies vo Vašom počítači. Následne sa môžu na iných webových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pre Vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v žiadnom prípade nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa stránky. Ak si však napriek tomu neželáte, aby sa Vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môžete tento zber a ukladanie do budúcnosti odmietnuť kliknutím na ikonu zobrazenú v každom reklamnom banneri.

Pre optimalizáciu ponuky článkov, ktoré by vás mohli zaujímať a na zobrazovanie reklamy, mienime v dohľadnej dobe používať aj technológiu spoločnosti Strossle. Funguje na základe preferencií užívateľa a vychádza zo zberu dát zaznamenaných cez cookies. Ak si neprajete používať prispôsobenie ponuky  navrhovaných článkov podľa preferencií, môžete tak  vykonať nastavením vo vašom  prehliadači tak, ako je popísané v časti Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov.

Na účely zobrazovania reklamy spoločnosť Joy group, s.r.o. využíva alebo má v záujme využívať viacero reklamných systémov prevádzkovateľov okrem Google ako Adform, Etarget, Yieldbird a íné, ktoré v prípade využitia upresníme.