Návštevníci stránky rozumejú podmienkam jej používania a súhlasia s nimi. Táto stránka využíva súbory „cookie“, aby vám rýchlejšie poskytla služby šité na mieru. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Rozumiem

Minilexikón zdaňovania dividend Odborníčka na dane ING. DAGMAR BEDNÁRIKOVÁ PhD

Orientovať sa v zdaňovaní dividend nie je jednoduché. Legislatíva sa niekoľkokrát novelizovala a laici, ale aj experti sa strácajú v spleti paragrafov, kafkovsky ťažkopádnych a často neprehľadných.

Minilexikón zdaňovania dividend Odborníčka na dane ING. DAGMAR BEDNÁRIKOVÁ PhD

Počnúc 1. januárom 2017 sa zrušil unikátny nástroj - zdravotný odvod, ktorým boli zaťažené dividendy vyplácané fyzickým osobám - napríklad spoločníkom s.r.o. alebo konateľom (v rokoch 2011 - 2016). Do zákona sa zaviedol mechanizmus dane z dividend ako náležitá reflexia na "paradoxnosť" zdravotného odvodu. A zmena prišla práve včas.
Právna úprava nastavila úplne nové podmienky a pravidlá. Dividendy vyplácané fyzickým osobám zo zdroja v SR sa zdaňujú zrážkovou daňou. Sadzba dane je 7 percent (resp. 35 percent, ak príjemcom je fyzická osoba z nezmluvného štátu). Pre príjemcu dividendy zavedenie zrážkovej dane znamená, že nemusí podávať daňové priznanie a nemá teda ani žiadne daňové povinnosti. Vysporiada ich za neho platiteľ dividendy. Okrem daňovníka, ktorý, ak prijme dividendy zo zahraničia, zdaňuje ich sám podaním daňového priznania (nemôže použiť zrážkový systém). Postupuje pritom podľa príslušných ustanovení zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (ich aplikovanie má prednosť pred lokálnym zákonom o dani z príjmov). Obvykle sa uplatňuje článok 10 ustanovenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia nie je uzavretá, dividendy sa zdaňujú 35 % sadzbou.
Pozor! Sú tu však viaceré výnimky. Viažu sa na určité aspekty - na časové hľadisko - obdobie, za ktoré bol zisk účtovne dosiahnutý, status príjemcu, či zdaňovacie obdobie, za ktoré sú dividendy vyplácané.
Napr. dividendy za účtovné obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2010 sa nezdaňujú, neplatí sa z nich ani poistné na zdravotné poistenie. Ani dividendy vyplatené zo zisku vytvoreného od 1.1.2011 do 31.12.2016 sa nezdaňujú. Platia sa z nich však stále odvody na zdravotné poistenie.
Naopak, na príjmy z dividend do konca roka 2003, ak sú vyplatené 1.1.2017 a neskôr, sa aplikuje 7% sadzba dane. Tieto podiely na zisku fyzická osoba uvádza v daňovom priznaní.
Podiely na zisku vyplatené zamestnancom, ktorí nemajú účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva a ktoré doteraz boli od dane oslobodené, podliehajú od 1.1.2017 daňovému zaťaženiu.
Je potrebné upozorniť, že podiel členov pozemkového spoločenstva je v sume 500 Eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (urbáru) od zdanenia oslobodený. Zdaňuje sa iba rozdiel prevyšujúci hranicu 500 Eur. Všetci ostatní prijímatelia dividend zdaňujú celý príjem.

Orientovať sa v zdaňovaní dividend nie je jednoduché. Legislatíva sa niekoľkokrát novelizovala a laici, ale aj experti sa strácajú v spleti paragrafov, kafkovsky ťažkopádnych a často neprehľadných.

Právnické osoby:

Dividendy medzi právnickými osobami sa nezdaňujú. Iba v prípade dividend súvisiacich so zahraničím sa dividendy za predmet dane považujú. Dividendy medzi daňovými rezidentmi zmluvných štátov do alebo zo zmluvných štátov sa zdaňujú podľa zmluvne ustanovenej sadzby. V prípade dividend do alebo z nezmluvných štátov podliehajú dividendy dani vo výške 35 %. Pripomínam, že sa zdaňujú len dividendy vyplatené z dosiahnutého zisku za obdobia začaté 1.1.2017 a neskôr a zo zisku za obdobia začaté do konca roku 2003, ak sú vyplatené po 31.12.2016. 

Rekapitulácia:

Prierez zdaňovania dividend s ohľadom na obdobie ich vzniku (časové hľadisko) a spôsob ich zdanenia:

• zo „starých" ziskov (dosiahnutých do konca roka 2016)

• vyplatených zo ziskov dosiahnutých do konca roka 2003

• vyplatené zo ziskov vytvorených v rokoch 2004-2016 2004-2010 2011-2012 2013-2016

• a z „nových ziskov” - ziskov vytvorených po 1.1.2017

• dividendy za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 podliehajú daňovej povinnosti vo výške 7 %

• dividendy za obdobie od 01.01.2004 do 31.12.2010 majú zvýhodnený daňovo-odvodový režim - bez ohľadu na dátum vyplatenia nepodliehajú daniam ani zdravotným odvodom

• dividendy za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2012 nepodliehajú daniam. Platia sa z nich zdravotné odvody vo výške 10 % (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 5 %)

• dividendy za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2016 dani nepodliehajú, sú zaťažené zdravotným poistením (vo výške 14 %). Poistné platí spoločnosť, ktorá dividendy vypláca. Ak dividendy platí zahraničná spoločnosť, odvody sa platia jednorazovo – na základe ročného zúčtovania

• dividendy za účtovné obdobie od 01.01.2017 (vyplácané od r.2018) - odvody do zdravotnej poisťovne sa z nich neplatia, podliehajú daňovej povinnosti vo výške 7 % (daňovník nezmluvného štátu 35 %), reč je je o zrážkovej dani, ktorú je povinný odviesť platiteľ dividendy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po vyplatení dividendy a túto skutočnosť je povinný oznámiť správcovi dane na príslušnom tlačive.

 

Autor: Miriam Veterníková – Foto: Martin Krejčík

Galéria

ING. DAGMAR BEDNÁRIKOVÁ PhD
ING. DAGMAR BEDNÁRIKOVÁ PhD