Návštevníci stránky rozumejú podmienkam jej používania a súhlasia s nimi. Táto stránka využíva súbory „cookie“, aby vám rýchlejšie poskytla služby šité na mieru. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Rozumiem

Find Your Social Media Balance

Sociálne siete: tie komplexné online svety, ktorým sa väčšina staršej generácie radšej vyhýba veľkým oblúkom a do ktorých sa my ostatní, ponárame, ako do mora plného cukríkov.

Find Your Social Media Balance

Ahojte všetci! :) Konečne je tu – prvý článok roku 2018! Téma o ktorej dnes budem písať, má v dnešnej dobe veľkú relevanciu, a preto bola už dlho na mojom zozname nastávajúcich blog postov. Pôvodne som sa plánovala vydať inou cestou a sústrediť sa hlavne na prepojenie sociálnych sietí s modelingom, ale po tom ako som si včera pozrela TEDx Talk s Allison Graham, som sa na poslednú chvíľu rozhodla inak. Nešlo mi už z hlavy, v koľkých bodoch jej prednášky som našla samú seba. Hneď na začiatku, som spomenula odpor staršej generácie voči sociálnym sieťam (v extrémnejších prípadoch aj internetu ako takému). Na rozdiel od môjho otca a starých rodičov, však nesúhlasím s tým, že sú sociálne siete čisté zlo. Podľa mňa je hlavný problém v tom, že nevieme, ako s nimi správne zaobchádzať.

Nečudo, že tak rýchlo ovládli svet. Sú ľahko používateľné, komfortné, ponúkajú globálne prepojenie, sú prístupné a sú ZADARMO (keď vypustíme fakt, že za internet platiť treba); bezplatné nie je ani použitie verejnej toalety... Všetky tieto výhody sú ale zároveň aj tým, čo ich vie spraviť takými škodlivými.

Sme neustále prepojení, sme neustále pripojení. Všetko stále zaznamenávame na našich mobiloch, namiesto toho, aby sme si jednoducho užili daný moment. Párty je dobrá až vtedy, keď som z nej postla video na mojej instastory... keď je niečo pekné, musím to okamžite odfotiť a pozdieľať...

Pod nadmerným vplyvom sociálnych sietí, sa mení celé fungovanie našich spoločenských interakcií.

Zrazu sa už nevieme sústrediť len na konverzáciu s našim partnerom počas romantickej večere. Máme potrebu neustále kontrolovať svoje zariadenia. Vidím to všade navôkol.

Dnešná doba je rýchla. Preto sme sa naučili automaticky, úplne podvedome, všade aplikovať multitasking. Robiť veci čo najrýchlejšie a čo najviac toho naraz. Už ste si všimli, ako komunikácia cez chat ovplyvnila náš spôsob vyjadrovania sa? Aj v reči napr. do každej vety pcháme skratky, lebo sa v globálnej online sieti odohráva šialené kvantum vecí za nereálne kratulinký čas a my ich všetky chceme stihnúť. Takto ale prichádzame o šancu, spojiť sa s osobou, s ktorou sa práve rozprávame, na hlbšej úrovni. Allison v tomto súvise spomenula veľmi zaujímavý a taktiež šokujúco pravdivý príklad desocializácie. Rozprávala o tom, ako preferujeme textové správy už len nad telefonickými rozhovormi. A je to tak. Kto z vás má radšej telefonáty? Ja som sa napríklad, zrovna dnes, musela PREHOVÁRAŤ k tomu, aby som na mojom mobile stlačila tú zelenú ikonku telefónu a zavolala doktorovi, od ktorého pomoci závisí životne dôležitá vec; moje zdravie! Možno teraz bude veľa z vás argumentovať, že predsa nikto nerieši rád lekárov, ale poviem vám niečo, čo sa vám bude zdať povedomé... Stáva sa mi to aj s rodinou a priateľmi... Že si už počas prvých tónov zvonenia svojho telefónu poviem: "Prečo mi voláte? Nedalo sa to napísať aj do správy?

To nás vedie k zásadným dilemám v používaní sociálnych sietí. Obohacujú nás, alebo oberajú? Prišli by sme vôbec o niečo, keby na nich nie sme prihlásení?

Čo sa týka mňa, tak by som odpovedala, že „áno“. Sú profesie, vrátane tej mojej, pre ktoré sa sociálne siete stali nevyhnutnosťou. Veľakrát má dosah pôsobenia modela/-ky na Instagrame a pod. priamy dopad na to, či ho/ju klient pre prácu vyberie, alebo nie. Predsa len, snaží sa predať produkt... a model/-ka s 10tis. followermi ma jednoducho väčšiu audienciu ako taká s 10.

Nemôžem tvrdiť, že som na sociálnych sieťach len kvôli práci, aj keď túto výhovorku rada používam. Z veľkej časti to je ale naozaj pravda. Keď na nich strávim dlhší čas, tak je to zvyčajne z pracovných dôvodov, ale príliš často sa prichytím pri tom, ako len tak z impulzu zoberiem mobil a otvorím jednu z týchto aplikácii. V porovnaní s množstvom mojich známych, ktorí majú mobily napchaté Twitterom, Snapchatom, Pinterestom, Tumblrom, Flipagramom, MySpacom, Redditom, Badoo a čo to všetko vlastne ešte existuje, ja aktívne využívam len Instagram, YouTube, stále menej a menej Facebook (sem tam Whatsapp)... a stačí mi to.

V neposlednom rade si treba niečo uvedomiť: Sociálne siete sa nerovnajú reálnemu životu. My si vyberáme, čo na nich zverejnime a čo nie. A tak ich treba aj vidieť.

Nebuďte digitálni zombíci! Nedefinujte hodnotu vášho osobného života na základe počtu lajkov alebo pozretí! Nenechajte sa slepo ovládať internetom, ale ťažte z neho len to najlepšie a snažte sa ho efektívne využívať vo váš prospech! Je dôležité nájsť rovnováhu medzi online a offline životom.

Zbavte sa strachu nedržať 24/7 v ruke mobil! Odpojte sa aspoň nachvíľu, uvoľnite sa z chmatu sociálnych sietí a skutočne prežívajte chvíle, ktoré sú vám dôležité.

 

ENGLISH TRANSLATION

Social media = that complex online worlds, which most of the older generation prefers to avoid with a large arc and into which the rest of us is diving as into a sea full of candy.

Hello everybody! J It’s finally here – the first article of the year 2018! The subject I’m going to write about today, is nowadays of great relevance, and therefore it was already on my list of upcoming blog posts for a long time. Originally I planned to take a different path and focus mainly on linking social media with modeling, but after watching a TEDx Talk with Allison Graham yesterday, I decided otherwise at the last moment. It couldn’t get out of my head, in how many points of her discourse I had found myself in. Right at the beginning, I mentioned the resistance of the older generation to social networks (in extremer cases, even to the internet as such). Unlike my father and grandparents, I disagree with the fact that social media is pure evil. In my eyes, is the main problem is the fact that we don't know how to deal with them properly.

No wonder that they took over the world so quickly. They’re easy to use, comfortable, offer a global connection, are accessible and for FREE (when we let out the fact that you’re paying for the internet); not even the use of public toilets is for free... However, all of these advantages are also what can make them so harmful. We are constantly connected, we are constantly attached. Everything is always recorded on our cell phones, instead of us simply enjoyed the moment. The party isn’t good unless I post video of it on my instastory... when something is beautiful, I immediately take a picture and share it... Under the excessive influence of social networking, the whole functioning of our social interactions is changing. Suddenly, we can’t focus only on the conversation we’re having with our partner during a romantic dinner. We have the need to constantly check our devices. I see it everywhere around.

Time goes fast nowadays. Therefore, we have learned to automatically, completely subconsciously, apply multitasking everywhere. Do things as quickly as possible and making the most possible at the same time. Have you noticed how communication through chat has affected our way of expressing ourselves? Also in speech, we’re for e.g. squeezing shortcuts everywhere, because in the global online network an insane amount of things takes place during an unreal short time, and we all want to catch up. But this way we lose the chance to connect with the person we’re talking with on a deeper level. Allison, regarding this, mentions a very interesting and also breathtakingly true example of unsocialization. She speaks about how we prefer text messages even over phone calls. And it is so. Who of you likes phone calls better? I for example, right today, had to URGE myself to press that green telephone icon on my mobile and call the doctor, from whose aid depends a vital thing; my health! Maybe a lot of you will argue now, that no one loves to addresses the doctors, but I'll tell you something that will seem familiar... This happens to me even with family and friends... That I say to myself as early as I hear the first tune of my phone’s ringtone: "Why are you calling me? Couldn’t you just write a message?

This leads us to the fundamental dilemmas in the use of social network sites. Are they enriching us, or consuming the entrepreneur? Would we miss out something, if we weren’t signed up? Concerning me, I would answered that with saying "yes". They’re professions, including mine, for which social networks have become a necessity. The engagement of a model’s Instagram and etc. has many times a direct impact on whether the client chooses him/her for the job or not. After all, he’s trying to sell a product... and a model with 10K followers has simply a bigger audience than one with 10.

I can't say that I'm on social media just for the sake of work, although I like to use this excuse. In a large part it’s really the truth though. When I’m spending a longer time using them, it's usually for work reasons, but I catch myself also too often impulsively grabbing my cellphone and opening one of these apps. In comparison to a lot of my friends, who have their mobiles stuffed with Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, Flipagram, MySpace, Reddit, Badoo, and whatever else exists out there, I’m actively using only Instagram, YouTube, less and less of Facebook (Whatsapp here and there)... and I’m fine.

Last but not least, it’s important to realize something: Social networking does not equal real life. We choose what we publish there and what not. And this is how it needs to be seen.

Don't be digital zombie! Don’t define the value of your personal life based on the number of likes or views! Don't be blindly controlled by the internet, but exploit just the best of it and try to use it effectively in your favor! It’s important to find balance between your online and offline life. Get rid of the fear of not having your phone in your hand 24/7! Disconnect at least for a short period, free yourself from the grab of social networks and truly live out the moments that are important to you.

 

Autor: Natália Muchová  Instagram Facebook Youtube
Foto: Lichterwaldt - Daniel Pucher  www.lichterwaldt.at

 

Galéria

Find Your Social Media Balance
Find Your Social Media Balance
Find Your Social Media Balance